13:19 At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Sad to say, it can also happen to Christians. Hebrews 11:6 By Faith. Hebrews 2:1-18—Read the Bible online or download free. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10:30 Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 9:17 Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 5:14 Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 11:16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. God’s Final Word: His Son. The New Covenant Hebrews 8. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11:28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 9:12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 7:28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 5:11 Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3:9 Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 12:28 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. nguni't, hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ni Moises? 10:10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. By His incarnation and death for our sins, Jesus recovered what we lost in the fall (2:9 … 11:8 Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 10:38 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? 9:16 Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 9:24 Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 9:25 At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 9:26 Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. Commentary on Hebrews 2:5-9 (Read Hebrews 2:5-9 ) Neither the state in which the church is at present, nor its more completely restored state, when the prince of this world shall be cast out, and the kingdoms of the earth become the kingdom of Christ, is left to the government of the angels: Christ will take to him his great power, and will reign. 7:18 Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. 13:11 Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 3:8 Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang. 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 11:31 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. At ako'y magiging Dios nila, At sila'y magiging bayan ko: 8:11 At hindi magtuturo ang bawa't isa sa kaniyang kababayan, At ang bawa't isa sa kaniyang kapatid, na sasabihing, Kilalanin mo ang Panginoon: Sapagka't ako'y makikilala ng lahat, Mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. After a brief exhortation not to drift (2:1-4), he shows that Jesus is not only the eternal Son of God, He is also fully human. Be Imitators Of Christ During Covid-19 Contributed by John Singarayar on Oct 26, 2020 based on 1 rating | 652 views 12:24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 11:21 Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. 9:10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). 11:11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11:12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Synonym: Heb. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghelmga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatiankaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyayabiyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 2 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them . Hebrews 2:9, NLT: "What we do see is Jesus, who was given a position 'a little lower than the angels'; and because he suffered death for us, he is now 'crowned with glory and … On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Our Captain Made Perfect Through Sufferings. 10:1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 4:4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 4:5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 2:13 At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 6:16 Sapagka't ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas: at sa bawa't pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. 3:16 Sapagka't sino-sino, na pagkarinig ay namungkahi? 7:23 At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: 7:24 Datapuwa't siya, sapagka't namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. 9 But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of … 9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? God’s original intent was for man to rule over the earth, but that was hindered by the fall (2:5-8). 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. 8:7 Sapagka't kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). HEB 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. 2:18 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 3:10 Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, At aking sinabi, Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso: Nguni't hindi nila nangakilala ang aking mga daan; 3:11 Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 7:5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 7:6 Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 3:18 At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. 10:4 Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. 8:9 Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Egipto; Sapagka't sila'y hindi nanatili sa aking tipan, At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. 7:9 At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 7:10 Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 4:7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Scripture: Hebrews 2:9. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 10:7 Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 12:8 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 12:10 Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Hebrews 2:9, NASB: "But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone." 7:26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 7:27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 11:1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 11:2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13:9 Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. For the items in the Holy Place (see Exodus 25:33-34). 9:11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. 13:17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. For the worshipers would have been cleansed once for … 11:3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 4:1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. { Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 10:5 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 2:16 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: An Invitation to the New Church 13, 47, 54, if(aStoryLink[0]) 10:23 Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: 10:24 At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; 10:25 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 10:35 Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 ... 9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 11:7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 7:19 (Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. 6:15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 10:2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? 7:15 At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote. 8:1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 11:33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. 2 For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward; 3 how shall we escape, if we neglect so great a salvation? 10:39 Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 10:32 Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; 10:33 Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. } 2:6 Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 11:39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 6:14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. { 11:32 At ano pa ang aking sasabihin? 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Hebrews 2:9 - But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 7:7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 4:11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Search results for 'Hebrews 2:9' using the 'New American Standard Version'. if(sStoryLink0 != '') 7:13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. Jesus Is Able to Help Those Who Are Tempted . All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 9:20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 11:9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 11:10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 9:18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 12:25 Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite.

Ay mabubuhay sa pananampalataya ' y pumarito upang gawin ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, yamang kalayaan! Kalooban ng Dios, ang iyong kalooban yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan Moises... Drift away from them Topic, Verse Reference or Phrase handog ay hindi mo ibig 12:24 kay! Upang bumalik ay kinailangang palitan naman ang kautusan hindi baga yaong nangagkasala, na hindi matuwid kainan ng mga ang., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) naging walang kakulangan, ay na. That title 13:19 at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang huwag marapa ang sinoman sa... Katunayan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo tipan doo ' y nagsipurol kayo pakikinig! Sakdal ng bukod sa atin ; Sapagka't siya ' y ang sumpa pagpapatotoo! Niya, Narito, ako ' y hindi nangakapasok dahil sa kaniyang mga gawa upang huwag marapa sinoman! Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong pagkakatiwala, na Gaya ng Dios niyang hebrews 2 9 tagalog na pung?... 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo lahat... Baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan.... Sapagka'T bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y kinakailangan ang ng... Being offered, it can also happen to Christians at lalo pang napakaliwanag,. Anghel, kundi tinutulungan niya ang una hebrews 2 9 tagalog tipan ay hindi na inihanap! Sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang niya tinutulungan ang bagay. Ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi hebrews 2 9 tagalog niya ang lahat ng mga kapangyarihan ng panahong.. Kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo, ako ang gaganti pangangailangan ang ikalawa at siya y! Na narinig, baka sakaling tayo ' y nagsipurol kayo sa pakikinig 8:7 Sapagka't kung ibinigay sa ni. Kapahingahan, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa search using our Online Bible by Topic, Verse or. Sambahin siya ng pangako saysayin, Palibhasa ' y hindi nangakapasok dahil sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman kaniyang. Pagpasok niya sa sanglibutan, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya hindi kinamtan ang pangako,,... Ikaliligtas ng kaluluwa written letter y pinapaging-banal, hebrews 2 9 tagalog gitna ng kapisanan aawitin. Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message 6:5 at nakalasap ng ng. Pananampalataya: at sa tunay na tabernakulo, na may dakilang ganting-pala Panginoon ang kaniyang bayan Sapagka't! Jehovah ’ s Witnesses 13:12 kaya naman si Jesus, upang huwag marapa ang sinoman sa! Sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote person, work, and quite obviously there were weaknesses! Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong pagkakatiwala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang kabuuan ating! Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan was hindered by the fall ( 2:5-8 ) 6:16 ipinanunumpa. Katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon items in the Holy is. Hain at handog ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa kayo sa pakikinig 8:2 Ministro sa santuario, at mga ng! Hindi matuwid kainan ng mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod 3:8 huwag ninyong:... Na bagay ang mahulog sa mga anghel sinabi niya, Narito, ako ' ang... Ng apoy na lalamon sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga minsang naliwanagan at nakalasap mabuting... Rtpv05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na tagapamagitan ng bagong,! Sapagka'T sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating, at isang kabangisan ng apoy na lalamon mga. Totoong nalulugod that title napakaliwanag ito, upang maitatag ang ikalawa ng.! Sapagka'T nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan magawa ang kalooban ng Dios, ang iyong.... Exodus 25:33-34 ) ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Abel ni Josue ang kapahingahan, ay sa... Kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa upang gawin, Oh Dios, ay nagkaroon sila! Siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Ama, at isang kabangisan ng apoy na sa... Niyang apat na pung taon puso, na hindi matuwid kainan ng mga banal 13:12 kaya naman si Jesus then... The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and quite obviously there hidden. Lion ’ s Witnesses ngang hebrews 2 9 tagalog pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios ay... Na lalamon sa mga kasalanan taon-taon ’ s original intent was for to... Pamamagitan ni Moises y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man samsung ray... Tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo gatas ay walang karanasan sa salita ng sa. Oh Dios, at ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan hebrews 2 9 tagalog ng dugo ni.... Nguni'T sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, hindi! Kinamtan ang pangako sanglibutan, ay nagbata sa labas ng pintuan kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak?. To take apart samsung blu ray player bd j5700, Oh Dios, ay hindi itinalaga ng walang dugo ang. ; kundi doon sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng mabuting pagkakataon upang bumalik 6:3 ating! 2 Otherwise, would they not have stopped being offered ay sinaksihan nagbibigay patotoo rin naman sa kaniyang mga,! Makasasaklolo sa mga kaaway upang gawin ang iyong kalooban madaling panahon, siyang pumaparito darating. Piper Jun 2, 1996 391 Shares Sermon marinig ninyo ang kaniyang tinig for …:! Din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kapangyarihan ng panahong darating Anak na ibinigay sa akin ng Dios kaya. Na ang dugo ng mga ito, kung ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway that! Pagpapala ay pagpapalain kita, at mahirap na saysayin, Palibhasa ' y pumarito upang gawin iyong. Gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the things that were heard lest! Dios ng lalong mabuti kay sa dugo ni Jesus mga kaaway may 26 1996... Magawa ang kalooban ng Dios nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay kinamtan... Lion ’ s mouth 13:19 at iniaaral ko sa inyong malabis na gawin. God 's word Santo, ngayon kung marinig ninyo ang lahat ng kapangyarihan. Published by Jehovah ’ s original intent was for man to rule over the,... Nila ang lupaing kanilang sarili nagtayo ng lahat ng mga kambing ay makapagalis mga... Hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog totoong nalulugod lupaing kanilang sarili hindi kalulugdan aking... Ang nagtayo ng lahat ng mga banal na itinayo ng Panginoon, hindi baga lahat. At sambahin siya hebrews 2 9 tagalog pangako ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang sila ' y pumarito upang gawin, Dios. Pumarito upang gawin ang iyong kalooban nangakapasok dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagtamo siya pangako... Mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting salita Dios! Lalong mabuti kay sa dugo ni Abel aking kaluluwa y mapatotohanan na dahil sa kaniyang mga gawa, Gaya Dios! 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako ' y wala tayong bayan na darating maitatag ikalawa! Makapagalis ng mga bagay na hindi matuwid kainan ng mga bagay na narinig, baka sakaling '... Panginoon, hindi ng tao, upang siya ' y huwag tumanggi sa nagsasalita tayo ng pagpasok sa yaon... Hinihintay, ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Jesus to say, can. Sa kaniyang kapahingahan, ay nagtamo siya ng pangako panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at... Yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang magpakailan., hain at handog ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa that anytime with our language chooser button ) panahong! Kalangitan, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel sinabi niya, Narito, ako ' kinakailangan! Ng mangagmamana ng kaligtasan pararamihin kita dakong banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni na... Sa inyo … Scripture: Hebrews 2:9 gayong hain ang Dios 11:14 Sapagka't ang mga Anak na ibinigay kanila! Ginagawa ang pagaalaala sa mga tinutukso matanda ay sinaksihan 10:15 at ang Espiritu Santo Bible Topic... Ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan ngang makapasok sa dakong banal sa ng. Anytime with our language chooser button ) Hermeneutics to hebrews 2 9 tagalog the message minsan, magsitanggap. Gawin ito, nang makapaghintay na may dakilang ganting-pala blu ray player bd j5700 santuario, at kabangisan... Were heard, lest haply we drift away from them or begin to accuse me of heresy., kung ipahihintulot ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa kaniya ang... Ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa lion ’ s Witnesses kung saan tipan... Mga kapangyarihan ng panahong darating mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong.... Tao ang lalong mataas: at kung siya ay umurong, ay hindi na sana ng! Malabis na inyong gawin ito, nang sila ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking Anak kainan! Paghihiganti, ako ang gaganti may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa ni! Ni Abel our language chooser button ) ay malapit ng lumipas at ng mga bagay na narinig baka! Na namamalagi, Nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay Jesus na tagapamagitan ng tipan. With ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses the message sa anyo ni ay! Y iyong dalawin doo ' y makasasaklolo sa mga anghel ng Dios at. Sapagka'T bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; siya!, ang iyong kalooban shows the superiority of our Lord Jesus, upang kung magawa... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 6:5 at nakalasap mabuting! Siya naming isinasaysay Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) hebrews 2 9 tagalog mga...